Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: De Blije Viervoeters – KVK-nummer 78420741 
 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
 3. Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
 4. Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
 5. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tenzij er iemand is die de opdrachtnemer moet vervangen (bv. tijdens vakanties of ziekte), de opdrachtgever wordt hiervan wel op de hoogte gesteld.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 3. Opdrachtnemer kan te allen tijde een dier weigeren, maar zal hier altijd een verklaring voor hebben.
 4. De hond dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
 5. Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling. U kunt wel gebruik maken van een privé wandeling, als de planning dat toelaat.
 6. De hond dient een normale halsband te dragen op de wandeldag. (Geen slipketting, schokband of blafband)
 7. De Blij Viervoeters werkt niet met correctiemiddelen zoals; slipketting, schokband, blafband, gentle leader, muilkorf etc.
 8. Intacte reuen kunnen niet mee met de groepswandeling.

Artikel 3 – Gezondheid

 1. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Bewijs van titerbepaling is ook geldig.
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventueel medicijngebruik en reeds bekende ziekte(n) en/of afwijkingen, dienen vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
 3. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
 4. Opdrachtgever verklaart zijn hond preventief te behandelen tegen wormen, vlooien en teken. Dit ter bescherming van uw eigen hond en andere honden.

Artikel 4 -Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en betrouwbaar in te vullen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 3. Bij verhindering dient opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de dag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 5. Opdrachtgever is ermee bekend dat de hond mogelijk nat of vies terug komt van een wandeling. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis, bijgebouw(en) en/of inboedel van opdrachtgever, aangericht door een natte of vieze hond. Ruimten waar de hond niet mag komen dienen door opdrachtgever te worden afgesloten.
 6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.
 7. De hond moet opgenomen zijn in de WA-verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond ten alle tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 8. Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is worden de kosten verdeeld over alle betrokkenen honden.
 9. Vakanties van de opdrachtgever dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.
 10. Opdrachtgever dient zelf voor vervanging te zoeken als De Blije Viervoeters gesloten is. Dit kan uiteraard in overleg.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 2. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen los laten wandelen (los van de lijn), tenzij anders is afgesproken.
 3. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, onweer, extreme regenval, harde wind of warmte of ziekte en onmacht. Dit omdat het te allen tijde veilig moet blijven voor zowel de opdrachtnemer als de hond(en).
 • De opdrachtnemer heeft het recht, indien redelijkerwijs mogelijk, de wandeling alsnog te laten plaatsvinden op een vroeger/later tijdstip op de afgesproken wandeldag.
 • De opdrachtnemer heeft het recht de wandeling te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger.
 • Opdrachtnemer dient haar vervoersmiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 • De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond. Voor extra veiligheid en om misverstanden te voorkomen, dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat overige ruimten dan die waar de hond mag komen, alsmede kasten en bergingen zijn afgesloten.
 • Opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
 • Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
 • Opdrachtnemer kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
 • De opdrachtnemer heeft het recht de wandelingen gedurende haar vakantie tijdelijk niet te laten plaatsvinden of te laten plaatsvinden onder toezicht van een door haar aangewezen, geschikte vervanger. Evenals de wettelijke feestdagen.

Artikel 6 – Aansprakelijkstelling

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
 3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.
 7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan derden. Opdrachtgever dient hiervoor een WA – verzekering te hebben.
 9. Katten en andere dieren zitten thuis en vallen daarmee onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ontsnappingen of eventuele schade veroorzaakt door de dieren.
 10. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verloren gaan van meegebrachte of -gegeven artikelen als bijvoorbeeld manden, dekens, handdoeken, riemen en halsbanden.

Artikel 7 – Betalingen

 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
 3. Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient voor de eerste dag van de opdracht contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer (NL62 RABO 0359 2885 88 t.n.v. De Blije Viervoeters) van opdrachtnemer (tenzij anders is afgesproken). De contante betaling dient in een envelop gedaan te worden en te worden voorzien van de naam De Blije Viervoeters.
 4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt.
 5. In geval van te laat betalen door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Bij de wandelkaarten dient de hond minimaal 1 dag per week met de uitlaat mee te gaan.
 7. Er vindt geen restitutie van kosten plaats op reeds gekochte wandelkaarten.
 • Uitzondering op artikel 7.7 is overlijden van de hond.
 • Restitutie in situaties waarin u machteloos staat, is altijd in overleg.
 • Bij onvolledig of niet tijdig betalen is opdrachtnemer genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen. Als er niet op tijd betaald is krijgt opdrachtgever binnen 3 dagen een herinneringsmail. 3 tot 7 dagen te laat betalen kost het de opdrachtgever €5 euro administratiekosten. 7 dagen of langer te laat betalen kost het de opdrachtgever €8 euro extra administratiekosten. Opdrachtnemer is niet genoodzaakt diensten uit te voeren zolang er niet vooruit betaald is.
 • Het kennismakingsgesprek is kosteloos voor de opdrachtgever.